Fen Bilim Adamları

ÖLÇME BÖLÜMÜ

Ölçme ve Değerlendirme

FENBİLİMLERİ Ölçme Değerlendirme Bölümü; kendine özgü geliştirmiş olduğu ölçme araçlarıyla, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencinin bilişsel, akademik ve sosyal gelişimini, velilerimizin sisteme katılımını, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini, okullarımız kalite ve standartlarını planlı, programlı, değerlendirmeler sunarak ilgili birimlerin eğitim öğretim kalitesini her fırsatta artırmaya yönelik profesyonel hizmet sunar.

Ölçme Değerlendirme Bölümü olarak amacımız;

Ölçme ve değerlendirme bölümünün en temel amacı FENBİLİMLERİ Okulları'nda uygulanan tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarının 21.yy eğitim ve hizmet standartlarına ulaşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda süreç ve sonuç odaklı değerlendirmeler, çok boyutlu değerlendirme, yapılandırmacılık temelli, bilginin öğrenci tarafından inşa edilmesine, gerçek yaşam problemleriyle harmanlanmasına olanak veren proje odaklı ve performansa dayalı görevlere önem verme, net ölçütler kullanma, süreçle ilgili geri dönütleri zamanında verme ve geri dönütlerin sisteme yeniden entegre edilmesini sağlama esaslarının tüm okullarda yerleşmesini sağlamaktır.

 

Disiplinler arası akılcı ve çözüm odaklı düşünebilen, teknolojiyi kullanarak bilgiyi yeniden inşa edebilen ve sürecin sonunda bireysel farklılıklarına uygun öğrenmeler gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmek ve bu öğrenmeleri tüm boyutlarıyla objektif olarak değerlendirmek.

Amacımız ve ilkemiz doğrultusunda FENBİLİMLERİ Okulları'nda ölçme ve değerlendirme çalışmaları süreç ve sonuç odaklı yürütülür.

Öğrencinin 'ne öğrendiği''nin yanı sıra, 'nasıl düşündüğü' ve 'nasıl öğrendiği' sorularına da yanıt aranır.

FENBİLİMLERİ Okulları'nda uygulanan ölçme ve değerlendirme sistemi öğrencilerin bilişsel,ve duyusal alanlardaki becerilerini bütüncül olarak ölçmeyi hedefler. Bu çok yönlü değerlendirme için alternatif ölçme araçları kullanılarak süreç değerlendirme uygulanır.

Süreç değerlendirmede, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, kullanılan yöntem ve tekniklerin etkinliği ortaya çıkarılır, öğrenciye anında geri dönüt verilir. Sürecin öğrenci tarafından ne kadar özümsendiği belirlenerek, öğrencinin performansı değerlendirilir.

Süreç değerlendirmede;

 • Proje ödevleri
 • Performans ödevleri
 • Öğrenci ürün dosyaları
 • Dereceleme ölçekleri
 • Kontrol listeleri
 • Drama
 • Görüşme
 • Gözlem
 • Sunum
 • Tartışma
 • Öz değerlendirme
 • Tema sonu değerlendirme gibi değerlendirme yöntemleri uygulanır.

Sonuç değerlendirme de, süreç değerlendirmenin sonucunda gelinen nokta belirlenir. Hedeflenen kazanım ve öğrenmelerin ne kadarının gerçekleştiği tespit edilir.

Sonuç değerlendirmede;

 • Yazılı sınavlar
 • Çoktan seçmeli testler
 • Doğru-yanlış testleri
 • Konu tarama testleri(k.t.t)
 • Sözlü testler kullanılır.

Ölçme ve değerlendirme bölümü;

 • Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin düzeylerini ölçer ve alacakları ekstra temel konuları belirler.
 • Akademik takvimini hazırlar, sınavları organize edip sorunsuz uygulanmasını sağlar, sınav sonuçlarını analizlerle raporlandırır.
 • Oluşturulan tüm istatistik ve raporları otomasyon sistemi üzerinden öğrenci, öğretmen, veli ve belirlenen eğitimin danışmanlarıyla paylaşır.
 • Sınav analizleri sonrasında öğrenme eksikliklerini kazanımlar boyutuyla ayrıntılı belirler, çözüm sürecini yönlendirir.
 • Sınav uygulaması sonrası soruların test ve madde analizlerini yapar, yorumlar, gelecekte ki sınavlar için tedbirler alır.
 • Tüm sınıf seviyelerinde, proje, performans, derecelendirmelerini yapılandırır ve uygulama çalışmalarını ortak bir sistem içinde yürütür.
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olabilmek için, ağustos, ve şubat aylarında olmak üzere toplam 2 döneme yayılan kişisel ve akademik temelli hizmet içi eğitim düzenler.